Lời Phật Dạy | Tham Đắm Danh Lợi Là Căn Bệnh Khó Chữa

Thế Tôn thường cảnh tỉnh người học đạo phải thấy rõ sự nguy hiểm ‘lợi dưỡng sâu nặng khiến người chẳng đến được chỗ an ổn’ đồng thời phát khởi tinh cần ‘đã sanh tâm lợi dưỡng hãy nên lìa bỏ, nếu người chưa sanh chớ khởi lòng nhiễm trước’. Trong đường tu ai cũng … Read more

Lời Phật Dạy: “Bỏ Tất Cả Mới Được Tất Cả”

Ai không học được chữ “bỏ” mà muốn sống hạnh phúc trong cuộc đời này thì không khác gì muốn nấu cát thành cơm. Phật dạy: “Bỏ tất cả mới được tất cả, dù được tất cả vẫn không một niệm dính mắc chấp có.” Thông thường thì tranh giành mới được, giữ chắc mới … Read more

Sám Cầu An (5 Bài)

SÁM CẦU AN (I)  Con quỳ lạy Phật chứng minh,Hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyền,Cầu cho thí chủ hiện tiền,Nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa,Thọ trường hưởng phước nhàn ca,Phổ Môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi.Quan Âm phò hộ vui chơi,Mười hai câu nguyện độ đời nên danh,Thiện nam tín … Read more

Sám Hối Hồng Danh

NGUYỆN HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo đám mây hương Phưởng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi tam-bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo tự tánh làm lành Cùng pháp giới chúng sanh Cầu phật từ gia hộ Tâm bồ đề kiên cố Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác (1 tiếng chuông, đồng xá) NGUYỆN SÁM Tội từ tâm khởi, từ tâm sám Tâm được tịnh rồi, tội cùng tiêu Tội hết … Read more

Sám Khuyến Tu

Chữ rằng công đức vô lường, Mười phương chư Phật thường thường độ sanh. Ai ơi gắng chí tu hành. Để sau đến bậc Vô sanh mà nhờ. Người đời sớm biết tri cơ, Gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây. Chở che nhờ đức cao dầy, Dẫu tu cho mấy chẳng tày tu … Read more

Chú Đại Bi

Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trì chú đại bi thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Thần chú … Read more