Lời Phật Dạy | Tham Đắm Danh Lợi Là Căn Bệnh Khó Chữa

Thế Tôn thường cảnh tỉnh người học đạo phải thấy rõ sự nguy hiểm ‘lợi dưỡng sâu nặng khiến người chẳng đến được chỗ an ổn’ đồng thời phát khởi tinh cần ‘đã sanh tâm lợi dưỡng hãy nên lìa bỏ, nếu người chưa sanh chớ khởi lòng nhiễm trước’. Trong đường tu ai cũng … Read more

Lời Phật Dạy: “Bỏ Tất Cả Mới Được Tất Cả”

Ai không học được chữ “bỏ” mà muốn sống hạnh phúc trong cuộc đời này thì không khác gì muốn nấu cát thành cơm. Phật dạy: “Bỏ tất cả mới được tất cả, dù được tất cả vẫn không một niệm dính mắc chấp có.” Thông thường thì tranh giành mới được, giữ chắc mới … Read more