Sám Khuyến Tu

Chữ rằng công đức vô lường,

Mười phương chư Phật thường thường độ sanh.

Ai ơi gắng chí tu hành.

Để sau đến bậc Vô sanh mà nhờ.

Người đời sớm biết tri cơ,

Gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây.

Chở che nhờ đức cao dầy,

Dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm.

Đường mê xin chớ bước lầm,

Não phiền cũng bởi thân tâm của mình

Chớ nên hại vật sát sanh,

Tu nhân tích đức mới thành thanh cao

Cuộc đời như giấc chiêm bao,

Công danh phú quý khác nào lửa diêm

Phật Tiên xưa cũng người phàm,

Tỉnh thời làm Phật, mê làm chúng sanh

Nhớ xưa Vương Khải, Thạch Sùng,

Dẫu cho ngàn tứ muôn chung một thời

Của đời trả lại cho đời,

Giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng?

Đổi thay máy tạo không ngần,

Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa,

Khuyên đừng trách lẫn trời già,

Đáo đầu thiện ác chánh tà khác nhau.

Quả nhân chẳng trước thời sau,

Gẫm cơn báo ứng chậm mau mấy hồi.

Người đời nghĩ đó mà coi,

Giờ không toan liệu, sau rồi làm sao?

Khuyên đừng ngại chút công lao,

Nhắm vào bờ giác, tầm vào tận nơi.

Tâm minh vốn đã sẵn rồi,

Ở trong mình có, há ngoài đâu xa.

Trừ nghiệp chướng, giải oan gia,

Trì trai, niệm Phật ấy là công phu.

Tháng ngày thấm thoát phù du,

Bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui.

Thiện căn trước đã tài bồi,

Đèn khêu mới sáng, ngọc dồi mới xinh

Tránh vòng lục dục thất tình,

Ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm.

Rõ ràng phước tội tại tâm,

Mình làm mình chịu không lầm mảy may

Máu tham tràn khắp xưa nay,

Lợi danh biết mấy cho đầy lòng ai.

Chớ ham chen lấn đua đòi,

Cũng đừng ỷ sức cậy tài là xong.

Vượn còn biết mến trăng trong,

Người sa vào chốn bụi hồng làm chi.

Hãy theo chánh lý mà suy,

Xét cho thấu đáo vô vi đạo thường.

Tu hành sớm tối lo lường,

Đừng ham những cảnh vô thường thế gian.

Cho hay hoa nở cũng tàn,

Pháo mà kêu lớn càng tan xác nhiều.

Chi bằng tìm chốn tiêu diêu,

Nương theo cõi Phật khỏi điều thị phi.

Dốc lòng niệm Phật A-di,

Sớm trừ vọng niệm, hiếu kỳ tử sanh.

A-di-đà Phật chứng minh,

Chí tâm quy mạng, phù sanh chẳng cầu

Căn lành phước huệ trồng sâu,

Rõ thông mùi đạo nhiệm mầu lắm thay

Hoa sen thượng phẩm cao dày,

Tây Phương Tịnh độ định ngày vãng sanh

Ai ơi, gắng chí tu hành,

Cho mau kết quả, quốc thành thẳng qua

Chúng con phát nguyện thiết tha,

Cầu về Cực Lạc, Di-đà phóng quang.

Leave a Comment