Kinh sách Phật giáo

Sám Hối Hồng Danh

Sám hối hồng danh

NGUYỆN HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo đám mây hương Phưởng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi tam-bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo tự tánh làm lành Cùng pháp giới chúng sanh Cầu phật từ gia hộ Tâm bồ đề kiên cố Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác (1 tiếng chuông, đồng xá) NGUYỆN SÁM   Tội từ tâm khởi, từ tâm sám Tâm được tịnh rồi, tội cùng tiêu Tội […]